För åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan det krävas en anmälan. Det gäller till exempel installation av en eldstad, attefallsåtgärder och ändringar av bärande konstruktioner, vatten- och avloppsledningar samt rivning utanför detaljplanelagda områden. En anmälan krävs för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller samhällskraven.

Ett förhandsbesked söker oftast den som vill bygga på landsbygden. Genom att ansöka om förhandsbesked får du tidigt reda på om det är möjligt att bygga på den plats du tänkt.

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked. Du behöver ändå ansöka om bygglov, det ska du göra inom två år efter att du har fått ett positivt förhandsbesked. Bedöms platsen som olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Bygglov

Om du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om krävs det vanligtvis bygglov. Bygglov kan även krävas för murar, plank, skyltar, ljusanordningar och andra anläggningar än byggnader.

Tidsbegränsat lov

Ett tidsbegränsat lov kan du söka för en åtgärd som är av tillfällig karaktär och inte uppfyller alla förutsättningar i plan- och bygglagen.

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad krävs det vanligtvis rivningslov. Om byggnaden som du har tänkt riva är placerad på en fastighet utanför detaljplanelagt område krävs det inget rivningslov. Däremot krävs det vanligtvis rivningsanmälan.

Marklov

Om du avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt genom schaktning eller fyllning krävs det i de flesta fall marklov.